(1)
ตีระพฤติกุลชัยบ.; สมศักดิ์ร.; วรรณมะกอกอ. ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แนวคิดการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด. Journalism 2020, 14, 234.