(1)
จงวิไลเกษม ว. บรรณนิทัศน์ บทสะท้อน: The Debunking Handbook 2020. Journalism 2020, 14, 268.