(1)
เธียรสวัสดิ์กิจ ด. . ถึงเวลามองปัญหาองค์กรข่าวด้วยกรอบแนวคิด Sociology of Journalism. Journalism 2021, 14, 10.