สุวรรณภักดี ป.; จุมพลเสถียร แ. ทัศนคติ ความคาดหวัง และแนวโน้มพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร. วารสารศาสตร์, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 47, 2019. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/164625. Acesso em: 13 มิ.ย. 2024.