ตีระพฤติกุลชัยบ.; สมศักดิ์ร.; วรรณมะกอกอ. ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แนวคิดการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด. วารสารศาสตร์, v. 14, n. 1, p. 234, 30 ธ.ค. 2020.