จงวิไลเกษม ว. บรรณนิทัศน์ บทสะท้อน: The Debunking Handbook 2020. วารสารศาสตร์, v. 14, n. 1, p. 268, 30 ธ.ค. 2020.