เธียรสวัสดิ์กิจ ด. . ถึงเวลามองปัญหาองค์กรข่าวด้วยกรอบแนวคิด Sociology of Journalism. วารสารศาสตร์, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 10, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/249210. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.