สุวรรณภักดี ปัทมา, และ จุมพลเสถียร แอนนา. 2019. “ทัศนคติ ความคาดหวัง และแนวโน้มพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร”. วารสารศาสตร์ 12 (1):47. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/164625.