หินวิมานสมสุข. 2020. “บทบรรณาธิการ ‘ป็อป หวีด สยอง’”. วารสารศาสตร์ 14 (1), 6. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/246607.