วงศ์ยานนาวาธเนศ. 2020. “บทความพิเศษ ป็อปเสียงที่ดังสั้นๆ แต่ดังทุกหนทุกแห่ง”. วารสารศาสตร์ 14 (1), 10. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/246608.