อิงไธสงปิยะพงษ์. 2020. “หนังโป๊: สื่อไร้สาระที่มีสาระ”. วารสารศาสตร์ 14 (1), 44. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/246609.