อาจารยุตต์ณัชชา. 2020. “บทบาทสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับการผลิตซ้ำความเชื่อ เพื่อการเสี่ยงโชค”. วารสารศาสตร์ 14 (1), 84. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/246613.