ฟักเปี่ยมพิมพ์ชญา, และ เนตรโพธิ์แก้วอัศวิน. 2020. “มองท้องถิ่นนิยมผ่านรายการเกมโชว์: กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน”. วารสารศาสตร์ 14 (1), 122. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/246614.