ฉันต์วิเศษลักษณ์พรชัย, และ เนตรโพธิ์แก้วอัศวิน. 2020. “โซเชียลทีวี นวัตกรรมการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจทางการ ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล”. วารสารศาสตร์ 14 (1), 172. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/246659.