วรกุลลัฎฐานีย์กัลยกร, แสงสิงแก้วนิธิดา, และ โกมลบุตรรุจน์. 2020. “การประเมินผลการสื่อสารทางสังคม สำนักงานสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. 2562”. วารสารศาสตร์ 14 (1), 204. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/246660.