ตีระพฤติกุลชัยบุษยากร, สมศักดิ์รักชนก, และ วรรณมะกอกอัจฉราภรณ์. 2020. “ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แนวคิดการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด”. วารสารศาสตร์ 14 (1), 234. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/246661.