จงวิไลเกษม วิไลวรรณ. 2020. “บรรณนิทัศน์ บทสะท้อน: The Debunking Handbook 2020”. วารสารศาสตร์ 14 (1), 268. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/246672.