เธียรสวัสดิ์กิจ ดวงแก้ว. 2021. “ถึงเวลามองปัญหาองค์กรข่าวด้วยกรอบแนวคิด Sociology of Journalism”. วารสารศาสตร์ 14 (2):10. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/249210.