[1]
สุวรรณภักดี ป. และ จุมพลเสถียร แ., “ทัศนคติ ความคาดหวัง และแนวโน้มพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร”, Journalism, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 47, ม.ค. 2019.