[1]
วรกุลลัฎฐานีย์ก., แสงสิงแก้วน., และ โกมลบุตรร., “การประเมินผลการสื่อสารทางสังคม สำนักงานสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. 2562”, Journalism, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 204, ธ.ค. 2020.