[1]
ตีระพฤติกุลชัยบ., สมศักดิ์ร., และ วรรณมะกอกอ., “ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้แนวคิดการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด”, Journalism, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 234, ธ.ค. 2020.