[1]
จงวิไลเกษม ว., “บรรณนิทัศน์ บทสะท้อน: The Debunking Handbook 2020”, Journalism, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 268, ธ.ค. 2020.