[1]
เธียรสวัสดิ์กิจ ด. ., “ถึงเวลามองปัญหาองค์กรข่าวด้วยกรอบแนวคิด Sociology of Journalism”, Journalism, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 10, พ.ค. 2021.