สุวรรณภักดี ป., และ จุมพลเสถียร แ. “ทัศนคติ ความคาดหวัง และแนวโน้มพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร”. วารสารศาสตร์, ปี 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 47, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/164625.