เธียรสวัสดิ์กิจ ด. . “ถึงเวลามองปัญหาองค์กรข่าวด้วยกรอบแนวคิด Sociology of Journalism”. วารสารศาสตร์, ปี 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 10, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/249210.