กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Vol 4, No 1 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF