[1]
รัตนพงศ์ธระ ธ., เจริญกิจธนลาภ ท. และ นวัสนธี ธ. 2017. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: (The Participation of Local People for Ecotourism Development of Ayothaya Community in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province). วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 5, 2 (ก.ค. 2017), 8–16.