[1]
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก. 2017. รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม: The Journal of Social Communication Innovation. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 5, 2 (ก.ค. 2017), 176–180.