[1]
ศรสถิตย์วัฒนา ว. และ โสคติยานุรักษ์ ม. 2018. ตัวแบบเชิงบูรณาการของการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ: (Integrated Model of Public Policy Formulation by Stakeholders in the Thai Rice Strategy Implementation). วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 6, 2 (ก.ค. 2018), 247–267.