[1]
ปรีชาวิทย์ ร., ศรีกุลวงศ์ ม., อารักษ์การุณ เ., สุขวิลัย อ. และ พัฒนะศิริ อ. 2019. การเปรียบเทียบเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: Comparison of Thai-Nichi Institute of Technology’s Departmental Facebook Fanpage Contents. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 7, 1 (ม.ค. 2019), 10–24.