[1]
พันธบุตร เ. 2019. การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์: A Study of Concept and Style in Character Sticker for using on Social Media. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 7, 1 (ม.ค. 2019), 156–167.