[1]
จิตกลาง ป., ภักดีรณชิต ศ., พันธบุตร เ. และ เศวตธิติกุล ญ. 2019. ผลของกลยุทธ์สื่อต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ: Effect of Media Appeals on Organ Donation Decision. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 7, 1 (ม.ค. 2019), 168–176.