[1]
พีรพัชระจ., ประทีป ณ ถลางส., จุ่นบุญร. และ อาจศรีธ. 2021. การพัฒนาสื่อดิจิทัลอาหารจากกล้วยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 9, 1 (มิ.ย. 2021), 42-53.