[1]
ชัยวงศ์โรจน์ช. 2021. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: การสื่อสารสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก . วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 9, 1 (มิ.ย. 2021), 82-89.