[1]
ใช้สติ ศ. และ พันธบุตร เ. 2022. การสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อนำเสนอประเพณีผีตาโขนสู่กลุ่มเจเนอเรชันแซด. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 72–83.