[1]
พันธบุตร เ. 2014. การพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย : การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 2, 1 (มิ.ย. 2014), 18–24.