[1]
เผ่ามานะเจริญ ฉ. 2016. การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการรวมกลุ่มมวลชนทางการตลาด. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 4, 2 (ธ.ค. 2016), 93–103.