[1]
เฉลิมโฉมว., ภูติอริยวัฒน์จ., โพธิสุขอ. และ ทองก้อนว. 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 4, 1 (1), 48 - 62.