[1]
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก. 2014. Vol 2, No 1 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation). วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 2, 1 (มิ.ย. 2014), 1–5.