(1)
รัตนพงศ์ธระ ธ.; เจริญกิจธนลาภ ท.; นวัสนธี ธ. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: (The Participation of Local People for Ecotourism Development of Ayothaya Community in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province). J. Soc. Commun. Innov. 2017, 5, 8-16.