(1)
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก. รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม: The Journal of Social Communication Innovation. J. Soc. Commun. Innov. 2017, 5, 176-180.