(1)
ศรสถิตย์วัฒนา ว.; โสคติยานุรักษ์ ม. ตัวแบบเชิงบูรณาการของการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำยุทธศาสตร์ข้าวไทยไปปฏิบัติ: (Integrated Model of Public Policy Formulation by Stakeholders in the Thai Rice Strategy Implementation). J. Soc. Commun. Innov. 2018, 6, 247-267.