(1)
ปรีชาวิทย์ ร.; ศรีกุลวงศ์ ม.; อารักษ์การุณ เ.; สุขวิลัย อ.; พัฒนะศิริ อ. การเปรียบเทียบเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: Comparison of Thai-Nichi Institute of Technology’s Departmental Facebook Fanpage Contents. J. Soc. Commun. Innov. 2019, 7, 10-24.