(1)
พันธบุตร เ. การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์: A Study of Concept and Style in Character Sticker for Using on Social Media. J. Soc. Commun. Innov. 2019, 7, 156-167.