(1)
จิตกลาง ป.; ภักดีรณชิต ศ.; พันธบุตร เ.; เศวตธิติกุล ญ. ผลของกลยุทธ์สื่อต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะ: Effect of Media Appeals on Organ Donation Decision. J. Soc. Commun. Innov. 2019, 7, 168-176.