(1)
ผลศิริ ณ.; พันธบุตร เ. . การพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับธุรกิจแก้บน. J. Soc. Commun. Innov. 2020, 8, 22-33.