(1)
แสงจันทร์ณ.; นามวงษ์จ.; ใจสุดาธ. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยพืชในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด. J. Soc. Commun. Innov. 2020, 8, 63-77.