(1)
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก. ส่วนหน้าวารสาร. J. Soc. Commun. Innov. 2020, 8.