(1)
พีรพัชระจ.; ประทีป ณ ถลางส.; จุ่นบุญร.; อาจศรีธ. การพัฒนาสื่อดิจิทัลอาหารจากกล้วยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. J. Soc. Commun. Innov. 2021, 9, 42-53.