(1)
ชัยวงศ์โรจน์ช. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: การสื่อสารสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก . J. Soc. Commun. Innov. 2021, 9, 82-89.